4.2. Reserve Nuon

De verkoop van de Nuonaandelen in 2009 leverde de provincie een boekwinst op van circa € 1,25 miljard. Dit bedrag is als een bestemmingsreserve toegevoegd aan het eigen vermogen van de provincie (een bestemmingsreserve is een reserve die in principe voor bepaalde doeleinden gereserveerd is. Die bestemming is toegekend door PS en kan ook door PS gewijzigd worden).
Door Uw Staten is besloten om deze middelen in te zetten:

  • voor de Friese investeringsimpulsen;
  • voor Wurkje foar Fryslân;
  • versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting);
  • minimale stand van de Nuon-reserve en extra buffer.

Daarnaast wordt € 100 miljoen gereserveerd voor het opvangen van het risico dat een deel van de ingezette Nuon middelen via revolverende fondsen niet allemaal terug zullen komen.
De minimale stand van de reserve Nuon is € 100 miljoen waarmee dit beschikbaar is als weerstandscapaciteit om eventuele tegenvallers zoals aangegeven in de stresstest kadernota 2015 op te kunnen opvangen.

Per saldo resteert nog een bedrag van € 161,4 miljoen. Op dit bedrag ontvangen wij jaarlijks rente. In de structurele begroting is al rekening gehouden met deze rente. Als we een deel van de € 161,4 miljoen in zouden zetten, dan zouden we over dat deel geen rente meer krijgen. Dat betekent dat er dan een structurele bezuiniging op de begroting plaats moet vinden.

Hieronder wordt de stand van de Nuon-reserve weergegeven. Daarbij wordt het onderdeel Wurkje foar Fryslân nader gespecifieerd. Ten opzichte van het overzicht bij de begroting 2015 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Bijlage 1.5