4.1. Vrij aanwendbare reserve (VAR)

De vrij aanwendbare reserve (VAR) wordt gevuld vanuit het geld dat overblijft op de begroting (het begrotingssaldo) als minder wordt uitgegeven dan verwacht (meevallers vloeien automatisch in de VAR). Een uitzondering is programma 11, waarover is besloten dat het begrotingssaldo in dat programma blijft.

De VAR is bedoeld voor tijdelijke uitgaven en functioneert ook als reserve als in een jaar onverhoopt meer wordt uitgegeven dan voorzien. In de nota weerstandsvermogen is vastgelegd dat de VAR minimaal € 10 miljoen bedraagt. De meest recente financiële ramingen laten zien dat de VAR in 2018 oploopt tot € 37,5 miljoen. Na aftrek van de minimale omvang is er dus een bedrag van € 27,5 miljoen beschikbaar. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat dit totale bedrag pas in de loop der jaren beschikbaar komt, doordat het oploopt door voorziene overschotten in de komende jaren. Het bedrag kan dus alleen gefaseerd worden ingezet.

Hieronder is de ontwikkeling van de VAR opgenomen. Het gaat om de in te zetten VAR, de 10 miljoen aan minimale omvang is al van dit bedrag afgetrokken.

VAR