5.2. Ontwikkelingen EMU saldo

Het EMU-saldo gaat over het saldo van de totale uitgaven/inkomsten van alle overheidsinstanties in Nederland gezamenlijk in een jaar. Europa heeft hiervoor een norm bepaald. Wordt die norm overschreden, dan kan Europa een boete opleggen die vervolgens verdeeld wordt over alle overheden in Nederland. Om die totale norm te kunnen halen heeft het Rijk voor de diverse overheden in Nederland een eigen norm vastgesteld.

De komende jaren overschrijden wij de norm die geldt voor de provincie Fryslân fors. Dit komt door het ambitieuze investeringsprogramma dat hoort bij het convenant met het Rijk over het Regio Specifieke Pakket (RSP). Daarnaast wordt onder andere het programma Wurkje foar Fryslân uitgevoerd. Een groot deel van deze uitgaven worden gedekt door de inzet van de bestemmingsreserves. Deze reserves tellen echter niet mee voor de berekening van het EMU saldo omdat deze inkomsten in eerdere jaren zijn ontvangen.
In theorie kan de Minister van Financiën op grond van de wet Hof een sanctie opleggen aan de overheidslaag die een overschrijding van de EMU norm veroorzaakt. De minister heeft echter aangegeven dit tot 2017 niet te zullen doen. Hij verwacht dat door het planningsoptimisme van de decentrale overheden de EMU norm niet daadwerkelijk overschreden zal worden. Na 2017 kan overschrijding van de norm wellicht wel financiële consequenties hebben.