5.3. Toename noodzaak flexibele en integrale begroting

De veranderende samenleving vraagt steeds meer dat vanuit de provinciale organisatie wordt gewerkt vanuit een integrale benadering door de verschillende sectoren en beleidsprogramma’s heen. We zien programma’s als Wurkje foar Fryslân en Kulturele Haadstêd door de hele begroting terug. Maar ook de Streekgerichte aanpak beslaat alle beleidsprogramma’s.

In het hoofdstuk <organisatie van de toekomst> beschrijven we hoe we hier als organisatie op inspringen. Maar deze nieuwe werkwijze vraagt ook iets van de manier waarop we onze uitgaven zichtbaar maken in de begroting. De Staten kunnen zelf aangeven op welke wijze zij willen begroten of verantwoorden.

Hieronder beschrijven we kort een aantal onderwerpen met een eigen route door de begroting:

De begrotingsprogramma’s

De begroting is opgebouwd uit 11 programma’s:

 1. Bestuur en Veiligheid
 2. Verkeer en Vervoer
 3. Water
 4. Milieu
 5. Landelijk gebied
 6. Economie, recreatie en toerisme
 7. Zorg en welzijn
 8. Kultuer, taal en onderwijs
 9. Ruimte en wonen
 10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 11. Inzet Nuon reserve

Programma 11 is in 2014 aan de begroting toegevoegd. Het doel van dit programma is vooral om de inzet van de Nuon- reserve inzichtelijk te maken. De inzet van de middelen vindt plaats via de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. De middelen uit programma 11 hebben een voorwaardelijk karakter en worden na besluitvorming over projecten zoveel mogelijk vanuit programma 11 overgeboekt naar de uitvoerende begrotingsprogramma’s. Hierdoor is in ieder programma wel een deel Nuon- reserve zichtbaar en is programma 11 een verzamelprogramma.

De gebieden

In onze gebiedsgewijze werkwijze benaderen we de provincie in vijf gebieden: Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Wadden. Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken en behoeftes. Bij het formuleren van beleid zou nadrukkelijk gekeken kunnen worden naar de behoeftes in de gebieden. Wanneer hiervoor per gebied een budget beschikbaar zou worden gesteld dan komen alle begrotingsprogramma’s hier per gebied weer in verschillende mate aan de orde. Andersom komen in alle begrotingsprogramma’s onderdelen van de vijf gebieden terug.

Sociaal beleid

De provincie voert geen autonoom sociaal beleid meer uit, maar streeft ernaar om het provinciale kerntakenbeleid inclusief beleid te laten zijn. Onder inclusief beleid verstaan we (conform de nieuwe Wmo) beleid dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van mensen. Om dit doel te bereiken, nemen we daar waar nodig en wenselijk sociale- en zorgaspecten mee in nieuwe nota’s en uitvoeringsprogramma’s. Dat betekent dat het sociaal beleid in alle begrotingsprogramma’s zichtbaar wordt. Het is een expliciete wens van PS om dit zichtbaar te maken.

Kulturele Haadstêd

Het programma Kulturele Haadstêd 2018 is niet alleen een cultureel programma. Het is een programma met een brede doelstelling die met name een economisch effect en een positief effect op armoedebestrijding moet bewerkstelligen. Het raakt aan alle begrotingsprogramma’s; cultuur, aan economie, aan natuur, aan sociaal beleid, aan water etc. PS hebben 16 miljoen beschikbaar gesteld voor de organisatie van Kulturele Haadstêd. Dit bedrag wordt gebruikt als dekking voor de projecten uit het bidbook. Maar omdat het programma zo allesomvattend is raakt het aan alle onderdelen van onze begroting. In alle beleidsdocumenten die we opstellen proberen we door middel van Kulturele Haadstêd daar waar mogelijk een vliegwieleffect te bereiken. Een mooi voorbeeld hiervan is Hospitality. Dit is onderdeel van het toeristisch programma ‘Gastvrij Fryslân’, maar het past ook naadloos in Kulturele Haadstêd. Zo wordt zoveel mogelijk geprobeerd de provinciale doelen en de doelen van Kulturele Haadstêd elkaar te laten versterken. Dit heeft weer als gevolg dat Kulturele haadstêd overal in de begroting zichtbaar is. Het betekent echter niet dat alle uitgaven worden gedaan onder het mom van Kulturele haadstêd. Volgens afspraak met PS wordt er voor de Kulturele Haadstêd een aparte paragraaf opgenomen in de begroting.