6.3. Tijdelijke budgetten

Een tijdelijk budget is een bedrag dat PS eenmalig ter beschikking stelt voor de uitvoering van beleid of een project, maar wel over meerdere jaren kan worden uitgegeven. Er zijn drie categorieën tijdelijke budgetten (A, B en C) met een aantal specifieke spelregels.

Categorie A: Overeenkomsten met medeoverheden/ andere partijen.

Hierbij is een overeenkomst met derden gesloten waarbij is vastgelegd wat de gewenste resultaten zijn en wat de bijdragen van de verschillende partijen zijn. Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Het totale budget wordt over de jaarschijven verdeeld. Bij deze categorie blijven de begrote middelen beschikbaar gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

Categorie B: Meerjarige tijdelijke budgetten

Bij deze tijdelijke budgetten mogen meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Het totale budget wordt over de jaarschijven verdeeld. Aan het eind van het jaar vallen de niet bestede en niet verplichte middelen van de betreffende jaarschijf vrij naar het rekeningsaldo. Dit in tegenstelling tot de categorie A budgetten waarbij het restant als budget meegaat naar het volgende jaar.

Categorie C: Overige tijdelijke budgetten

Bij deze tijdelijke budgetten kunnen geen meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Wel kunnen de uitgaven over meerdere jaren verdeeld zijn. Net als B- budgetten vallen aan het eind van het jaar de niet bestede en niet verplichte middelen vrij naar het rekeningsaldo.

Tijdelijke budgtten

*Onder een verplicht tijdelijk budget verstaan wij een juridisch/ financieel verplicht budget (op basis van een opdracht of een beschikking).

PS heeft de meeste keuzevrijheid bij de categorieën B en C. PS kunnen deze budgetten indien er nog geen verplichting op rust (her)bestemmen. Bij categorie A is deze keuzevrijheid minder groot omdat hier overeenkomsten met derden aan ten grondslag liggen.