6.1. Uitgangspunten financieel beleid

De inkomsten die we in hoofdstuk 1 hebben beschreven vormen de ‘baten’ in de begroting. Die worden vertaald naar verschillende budgetten en reserves die door Provinciale Staten kunnen worden ingezet. In het financieel beleid voor het inzetten van die budgetten en reserves hanteren PS op dit moment een aantal uitgangspunten:

  • de meerjarenbegroting is in evenwicht;
  • de structurele uitgaven zijn niet hoger dan de structurele inkomsten;
  • bij nieuwe structurele uitgaven moet bezuinigd worden op de bestaande structurele uitgaven;
  • de omvang van de VAR moet minimaal € 10,0 miljoen bedragen.