3.2. Bedrijfsvoeringkosten

Bedrijfsvoering bestaat uit alle activiteiten en de bijbehorende informatievoorziening die de primaire bedrijfsprocessen/kerntaken van de provinciale organisatie ondersteunen. Het totaal van de bedrijfsvoeringkosten in 2015 bedraagt € 80 miljoen, hiervan heeft € 58 miljoen betrekking op personeel en € 22 miljoen op overige bedrijfsvoeringkosten. De bedrijfsvoeringkosten worden deels toegerekend aan projecten en daarmee binnen het project opgevangen. De resterende bedrijfsvoeringkosten worden toegerekend aan de beleidsprogramma’s en gedekt vanuit de algemene middelen.

Samenstelling bedrijfsvoeringkosten

Deze zijn onderverdeeld in personele en de overige bedrijfsvoeringkosten. Tot de personele bedrijfsvoeringkosten behoren onder meer de salariskosten voor de werkgever en opleidingskosten. Onder de overige bedrijfsvoeringkosten vallen onder meer de kosten voor huisvesting, automatisering en archief.

Benchmark personeelscapaciteit/formatie

In het uitvoeringsprogramma van Gedeputeerde Staten staat dat de kosten van ons bestuur en onze organisatie in overeenstemming moeten zijn met die van andere provincies. In 2012 is een benchmark uitgevoerd om de kosten van onze bedrijfsvoering te vergelijken met die van andere provincies.  Hieruit blijkt dat de omvang van de overhead van onze provincie in 2012 behoorlijk lager is dan het gemiddelde van de provincies, namelijk 30% tegen 36% voor het gemiddelde van alle provincies. De resultaten van de vergelijking zijn vertaald naar de norm dat de verhouding 70% primair proces/30% overhead intact moet blijven.

Samenstelling bedrijfsvoeringkosten

In onderstaande tabel (cijfers begroting 2015) wordt de samenstelling van de bedrijfsvoeringkosten weergegeven, onderverdeeld in personele en overige bedrijfsvoeringkosten.

7.2.1.