2. Waar halen we ons geld vandaan?

Provincies krijgen geld van het Rijk en hebben eigen inkomsten. Hierna volgt per onderdeel de toelichting over de inkomsten.

2.1. Provinciefonds

De Rijksoverheid keert ieder jaar geld uit aan de provincies via het provinciefonds, een fonds met belastinggeld. Het geld uit het provinciefonds is om een deel van de uitgaven van de provincies te betalen: de algemene uitkering. Provincies besteden dit aan bijvoorbeeld wegenonderhoud, bodemsanering en de aanleg van recreatiegebieden. Het provinciebestuur legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de middelen aan Provinciale Staten.

De provincies mogen in belangrijke mate zelf bepalen waaraan ze dit geld uitgeven. Provinciale Staten doen dit op basis van wettelijke taken en autonoom beleid. In het deel van het informatiedossier << Wat we nu doen>> geven we de huidige verdeling van de middelen over de beleidsprogramma’s uit de begroting weer.

Het Provinciefonds groeit of krimpt mee met de ontwikkeling van de rijksuitgaven – deze groei of krimp wordt accres genoemd. Het Rijk informeert de provincies jaarlijks in de mei- en septembercirculaires over het accres. In deze circulaires worden provincies ook geïnformeerd over toevoegingen en veranderingen in de verdeelwijze, bijvoorbeeld vanwege nieuwe provinciale taken of taken die vervallen.

2.2. Specifieke uitkeringen

Een specifieke uitkering is een uitkering die wordt uitgekeerd via het provinciefonds. Ze wijken echter af van de algemene uitkering doordat ze ‘gelabeld’ zijn. Bij een ‘klassieke’ specifieke uitkering was vrij nauw omschreven waaraan het geld mocht worden gespendeerd. Tegenwoordig zijn specifieke uitkeringen vaak brede doeluitkeringen. Ook dit is een specifieke uitkering, maar deze kennen wat meer vrijheid in besteding dan de klassieke specifieke uitkeringen. Brede doeluitkeringen zijn gevormd door het samenvoegen van diverse meer specifieke uitkeringen.

De provincies moeten elk jaar aan het rijk melden of en hoe ze het geld van de specifieke uitkeringen hebben besteed. Deze verantwoording is een bijlage bij de jaarstukken die de provincie maakt.

2.3. Eigen inkomsten

Eigen inkomsten verkrijgen we via de opcenten (motorrijtuigenbelasting), uit rendement op beleggingen en via dividend op de aandelen die we hebben in Alliander en Vitens. In 2009 hebben we onze aandelen in Nuon verkocht. Dit heeft een bedrag van € 1,2 miljard opgeleverd. In 4.2, Reserve NUON, gaan we daar verder op in.