Grondstoffen schaarser

Door de groei van de wereldbevolking, sterke verstedelijk en de welvaartsgroei blijft de wereldwijde vraag naar ruimte, brandstoffen, voedsel, mineralen, vruchtbare grond en water stijgen. De komende 40, 50 jaar verdubbelt de vraag naar voedsel. Het beschikbare landbouwareaal, water en mineralen zullen per hoofd van de bevolking juist halveren. Dit betekent dat de efficiëntie van de productie met een factor vier moet toenemen, terwijl de grondstoffen voor kunstmest op termijn schaars worden. Landbouw is de grootste gebruiker van water. Maar ook om meer energie te produceren is er meer behoefte aan water, water efficiency, waterhergebruik en watertechnologie. Mede daardoor neemt in de komende decennia het belang van water sterk toe; zo is er tegen 2030 30% meer vraag naar water dan in 2000 (IFPRI), in 2050 is dat 55%. Cruciaal zal ook het verbreden van de bronnen voor energieopwekking zijn. Vitale onderdelen van onze samenleving, zoals gezondheid, voedsel, transport en handel, zijn direct gekoppeld aan energie. Energie is het mogelijk het belangrijkste element voor de toekomst van de wereldeconomie.

In antwoord op de (verwachte) grondstoffenschaarste maar ook klimaatverandering zet de al langer lopende trend tot verduurzaming van de economie de komende jaren naar verwachting in volle kracht door. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen en het (mede daardoor) terugdringen van de uitstoot van klimaatveranderende stoffen staan hierbij centraal. Sinds 2008 zijn in Europa alleen de sectoren die grondstoffen managen gegroeid: energie, water en afval.

Betekenis voor Fryslân

Meer zoetwaterschaarste

Het schaars worden van o.a. water zal ook van betekenis zijn voor de provincie. De juiste waterstanden, de waterkwaliteit en watervoorziening zijn afgestemd op de verschillende functies en grondgebruik. De provincie zet hierbij in op het voorkomen van wateroverlast, het bestrijden van verdroging van natuurgebieden en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Het toenemende belang van water onderstreept de toenemende relevantie van WaterCampus Leeuwarden, het watertechnologische Friese bedrijfsleven en de toeleveranciers daarvan. Deze bevinden zich in een toenemende internationale samenwerking en krachtenbundeling voor kennisontwikkeling én voor implementatie en business development van de ontwikkelde producten en technologieën.

Bodemdaling zet door

Bij ongewijzigd beleid zal in Fryslân de bodemdaling doorzetten Noot: hoe komt dat?. Het maaiveld zal in 2050 op vele plekken met meer dan een meter gedaald zijn. Het doorzetten van bodemdaling is van betekenis voor het ontwikkelen van veilige dijken en kaden.

Innovatiemogelijkheden nemen toe

Waardevolle fosfaten die goede mest opleveren gaan verloren. Fosfaat is een stof die naar verwachting over zo’n zeventig jaar op zal raken. Langzaam ontstaan er nu overal hi-tech en low-tech initiatieven om zelf afvalwater op te vangen, de mest te gebruiken, het water te zuiveren en te hergebruiken. Dergelijke initiatieven zullen mogelijk ook meer door particulieren in de provincie of samen met de provinciale organisatie opgezet worden.

Deze trend heeft relatie met:

7.1. Bodemdaling

Lees meer

6.4. Landbouw

Lees meer

6.1 Biodiversiteit en ecologische voetafdruk

Lees meer

5.1. Duurzame energie

Lees meer

5.2. Afval, licht en geluid

Lees meer

10.1. Grondwater

Lees meer

10.2. Oppervlaktewater

Lees meer

10.3. Waterveiligheid

Lees meer

3.2. Voldoende water

Lees meer

4.2. Eco-effectiviteit

Lees meer

4.4. Leefomgeving

Lees meer

6.1. Bedrijvigheid

Lees meer

6.3. Duurzame energie

Lees meer

2.6 Fryslân beschikt over voldoende, schoon en veilig water

Lees meer