Vernieuwing duurzame energie-opwekking

Schone, hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-, water- en windenergie zijn essentieel voor het behouden van onze welvaart. Op langere termijn lijken technieken als zonne-energie, kernfusie en kunstmatige fotosynthese (het maken van energie uit zonlicht, water en kooldioxide) het meest veelbelovend. Indirect is om meer energie en meer voedsel te maken er meer behoefte aan water, water efficiency, waterhergebruik en watertechnologie in het algemeen. Een duidelijke trend hierbij is dat die energie-opwekking steeds meer lokaal gebeurt.

Betekenis voor Fryslân

Toenemend belang zonne-energie in de mix van duurzame energie

Als de verwachting is dat zonne-energie de toekomst heeft, zal dit betekenis hebben voor de toekomstige keuzes die de provincie maakt om duurzame energie op te wekken dan wel te ondersteunen. De komende jaren zal zonne-energie echter nog één van de duurste vormen van duurzame energie blijven en een relatief kleinschalig karakter houden.

Infrastructuur draagt bij aan energie-opwekking

Als het uiteindelijk mogelijk is om zonne-energie toe te passen op wegen en muren, zal dit van betekenis kunnen zijn voor het doorontwikkelen van zonneweiden, de bouw van Friese wegen, (overheids) gebouwen en overige infrastructurele ontwikkeling. Infrastructuur zal dan niet alleen voor waar het voor gemaakt wordt ingezet worden, maar ook voor energieopwekking.

Ruimtelijke consequenties inpassen alternatieve energiebronnen

Het inpassen van alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windmolens heeft ruimtelijke consequenties in het Friese landschap, dorpen en steden.  Zo overwegen na gemeente Ameland bijvoorbeeld gemeente Vlieland en Terschelling om zonneparken aan te leggen. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden 2015 – 2018.

Meer lokale energienetwerken

Fryslân loopt voorop in de landelijke trend naar steeds meer lokale energiecoöperaties. Dit zal de komende jaren doorzetten. Biogas kan uit fermentatie worden ontwikkeld. Bij het fermenteren wordt landbouwafval in methaan omgezet, dat een generator aandrijft. Een nieuw systeem is de V2G: vehicle-to-grid. Het gewenste eindresultaat is dat er een systeem komt waarbij eenieder zowel producent als consument van energie is. Hierdoor zou ook in Fryslân lokaal geproduceerde en gedistribueerde energie kunnen ontstaan.

Opwachting mest-monovergisters en geothermiebronnen

Binnen de landbouw is een goede mestverwerking (mestraffinage) de komende jaren één van de belangrijkste issues. Daarbij zal voornamelijk gestuurd worden op een sluitende mineralenhuishouding. Gasopbrengst zal daarbij bijzaak zijn. In plaats van de grotere mest-covergisters zal de mest-monovergister zijn opwachting maken. De gasopbrengst van dergelijke installaties is veel kleiner en de uitdaging is nog om deze grote hoeveelheid kleine stroompjes biogas op een goede manier te benutten. Daarbij zijn verschillende technieken in ontwikkeling. Of het gas het beste op de boerderij zelf gebruikt kan worden of dat het op een of andere manier verzameld zou moeten worden moet zich nog bewijzen.

De verwachting is dat er de komende jaren een aantal geothermiebronnen in Fryslân zullen worden gemaakt. Daarnaast zullen ook het gebruik van restwarmte en de aanleg van warmtenetten steeds meer in de belangstelling komen. Omdat er in Fryslân nauwelijks zware procesindustrie is, zal hierbij vooral gaan om lage temperatuurwarmte en het slim gebruiken van deze restwarmte.

Transitie duurzame mobiliteit

Er is een transitie naar Duurzame Mobiliteit gaande. Rijden op groen gas is inmiddels redelijk ingeburgerd in Fryslân, hoewel nog steeds maar in kleine hoeveelheden. De komende jaren zal naast (een verdere uitrol van) rijden op groen gas ook LNG (vloeibaar aardgas) in vrachtwagens en beroepsvaart een steeds belangrijker issue worden, evenals het elektrisch rijden en varen (recreatievaart).

Deze trend heeft relatie met:

6.1 Biodiversiteit en ecologische voetafdruk

Lees meer

4.2. Eco-effectiviteit

Lees meer

4.4. Leefomgeving

Lees meer

6.1. Bedrijvigheid

Lees meer

6.3. Duurzame energie

Lees meer