Sluiten van kringlopen

Door groeiende digitale productie, grondstofschaarste en aandacht voor het milieu zal het hergebruik van grondstoffen toenemen. Simpele recyclingprocessen kunnen heel lokaal georganiseerd worden, in de buurt of wellicht zelfs in het eigen huis. Voor complexe recycling zullen gespecialiseerde recyclingbedrijven een plek in de stad of regio zoeken. Ook de organisatie van inzameling van herbruikbare materialen zal een plek in de stad en regio zoeken. Er zal steeds meer sprake zijn van cascadering van grondstoffen. Betaalde bedrijf A geld voor het storten van ‘afval’ en kocht bedrijf B nieuwe grondstoffen, bij cascadering maken ze wederzijds zinvolle afspraken waarbij het ‘afval’ van de een de grondstof van de ander is. De circulaire economie wordt steeds aantrekkelijker voor bedrijven. De auto’s in 2040 zijn geheel recyclebaar. Net als onze huizen gaan ze hun eigen energie opwekken.

Betekenis voor Fryslân

Organisatie recycling

Simpele recyclingsprocessen kunnen in de provincie ook meer lokaal georganiseerd worden. Ook voor complexere recycling kunnen gespecialiseerde recyclingbedrijven een plek in Friese steden of de regio zoeken. Dit zal mogelijk ook van betekenis zijn op verdere invulling van toezicht en handhaving van afvalverbrandingsbedrijven of autosloperijen.

Innovatiemogelijkheden circulaire economie

In Fryslân neemt verduurzaming van de economie vaak de vorm aan van een ketenaanpak waarbij grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk in productieketens worden ingezet, bij voorkeur lokaal/regionaal. In Fryslân zijn reeds diverse materiaalketens gesloten, zoals bitumen dakbedekking en beton. Ook op andere terreinen wordt de ketenaanpak momenteel verder ontwikkeld. Fryslân loopt daarmee voorop in de circulaire economie. Hiervoor wordt samengewerkt in allerlei productketens, bijvoorbeeld het Roof2Roof project, dat zich richt op hergebruik van bitumen daken in Noord-Nederland. Bedrijven uit Fryslân hebben zich verenigd in het Friese betonketenoverleg. Ook op andere terreinen wordt de ketenaanpak momenteel verder ontwikkeld.

Deze trend heeft relatie met:

5.1. Duurzame energie

Lees meer

5.2. Afval, licht en geluid

Lees meer

7.1. Bodemdaling

Lees meer

7.2. Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed

Lees meer

10.1. Grondwater

Lees meer

10.2. Oppervlaktewater

Lees meer

10.3. Waterveiligheid

Lees meer

3.1. Waterveiligheid

Lees meer

4.1. Basiskwaliteit en bewustwording

Lees meer

4.2. Eco-effectiviteit

Lees meer

4.4. Leefomgeving

Lees meer

5.1. Natuurbeleid

Lees meer

6.1. Bedrijvigheid

Lees meer

6.3. Duurzame energie

Lees meer