Regionalisering

Toenemende regionalisering is een reactie op de  internationalisering van de samenleving. In reactie daarop neemt de aandacht voor lokale culturele verschillen toe (glocalisering). We willen ons weer onderdeel voelen van een gemeenschap, kleinschalig en overzichtelijk waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. Regionalisering wordt dan ook als een belangrijke trend voor Nederland gezien in 2020. Onder invloed van de globalisering is de samenleving te complex geworden om centraal te worden geregeerd. Bestuur wordt steeds meer op kleinere schaal, dichtbij de mensen uitgeoefend. De takenpakketten worden overzichtelijk en genomen besluiten begrijpelijk voor de kiezers. Hierbij is meer aandacht voor identiteit van en de verschillen tussen regio’s en provincies.

Betekenis voor Fryslân

Sterkere positie bevorderen Fries

Als de betekenis van de regionale identiteit toeneemt, is dit voor de provincie van invloed bij het uitoefenen van haar taak om het gebruik van de Friese taal en de regionale en lokale talen te behouden en te versterken. Als  regionalisering toeneemt, zal het belang van het hebben van een regionale identiteit inclusief taal ook toenemen. De implementatie van het Europees Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en het Europees Handvest voor regionale talen zal mogelijk belangrijker worden.  Mogelijk komt bij opschalingstrajecten in de regio zelf de positie van het Fries wel ter discussie te staan.

Bevordering decentraliseren bevoegdheden

Toenemende regionalisering kan van betekenis zijn voor de roep om bepaalde bevoegdheden verder te decentraliseren naar regionaal niveau. Niet alleen taken van provincie naar gemeentelijk niveau, maar ook van rijk naar provinciaal niveau. Zoals bijvoorbeeld recentelijk onderwijsbevoegdheden vanuit Den Haag naar de provincie Fryslân zijn gegaan. Ontwikkelingen in andere regio’s zoals Schotland kunnen hierbij van invloed zijn: Schotten inspireren Fryslân en Beieren.

Regio als werkeenheid

Als de regio het niveau is waarop men zich herkent, betekent dat mogelijk dat er veel meer gebiedsgericht gewerkt kan gaan worden. Dat geldt zowel voor beleid, programmering als uitvoering. Op dit moment werken we al samen met de streek via Streekwurk. Het gaat dan nog om een gebied dat enkele gemeenten omvat. In de toekomst, met grotere gemeenten kan de regio ook samenvallen met een of enkele gemeenten. De vraag is welke vorm het gebiedsgerichte of regionale werken dan krijgt.

Toenemend belang Comité van de Regio’s

Door toenemende regionalisering zal mogelijk het Comité van de Regio’s (CvdR) belangrijker voor de provincie kunnen worden. Het CvdR is een adviesorgaan van de EU dat bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke en regionale overheden van de lidstaten. In besluitvorming over vraagstukken die lokale en regionale overheden aangaat zijn de Europese Commissie, de Raad van ministers en het Europees Parlement verplicht het CvdR te raadplegen. Advisering van het CvdR gaat bijvoorbeeld over te verwachten uitvoerings-problemen of onnodige bestuurlijke lasten van EU voorstellen. Aangezien 70% van de EU-wetgeving direct gevolgen heeft op lokaal en regionaal niveau neemt het CvdR in de totstandkoming van Europese wetgeving een belangrijke positie in. In 2016 worden de leden van het CvdR opnieuw benoemt en zal Fryslân recht hebben op een volwaardig lidmaatschap van 5 jaar.

 

Deze trend heeft relatie met:

6.4. Landbouw

Lees meer

3.8. Recreatie en toerisme

Lees meer

2.2. Media

Lees meer

3.6. Innovatie

Lees meer

1.5. Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Lees meer

5.4. Integrale plattelandsontwikkeling

Lees meer

8.4. Onderwijs en wetenschappen

Lees meer