Zingeving 2.0

Mensen zoeken meer en meer naar persoonlijke betekenis in hun leven in antwoord op een intensieve, high tech, altijd doorgaande, snel bewegende samenleving. Er is hierbij sprake van verpersoonlijking in plaats van standaardisering: ‘One size does not fit for all’. Er is hernieuwde aandacht voor authenticiteit, ambachtelijkheid, loyaliteit en streekproducten, tradities en buurtinitiatieven. We willen steeds vaker dat alles zo echt mogelijk is. Eten moet puur zijn, van het land komen, fysiek contact wordt belangrijker dan virtueel. Mensen zijn de natuur anders gaan waarderen, niet alleen beschermen maar ook beleven en benutten. Bezit is onder jongeren steeds meer uit. Door te delen bouw je vertrouwen op in je netwerk. Er zal meer ruilhandel plaatsvinden. Leefbaarheid wordt steeds belangrijker gevonden in vergelijking met bijvoorbeeld religie. De ontkerkelijking zet verder door, terwijl aan de andere kant orthodoxe stromingen binnen de islam en het christendom wel groeien.

Betekenis voor Fryslân

Friese taal en cultuur belangrijker

Cultuur en cultuurbeleving verbinden bewoners met elkaar, maar ook aan hun omgeving. Cultuur verbindt ook het heden aan het verleden (cultuur-historie), maar door experimenten en een open blik ook aan de toekomst. Het maakt dat een gemeenschap zich kan onderscheiden en daarmee ook voor bezoekers aantrekkelijk is. De (gevoels)waarde van het Fries kan onder andere door de groeiende aandacht voor authenticiteit, loyaliteit, streek en tradities toenemen. Daarnaast zijn praktisch de mogelijkheden van de provincie om aan die toenemende gevoelswaarde invulling te geven gestegen door de recentelijk (april 2014) toegenomen provinciale bevoegdheden op het gebied van onderwijs om kerndoelen Fries vast te stellen.

Platteland voor rust zoekende betekeniszoekers

Als er in de samenleving meer oog komt voor de menselijke maat en mensen het ‘langzamer’ willen, kan het Friese platteland een plek zijn voor betekeniszoekende (jonge) mensen om zich te vestigen. Natuur werkt voor de gezondheid, jongeren waarderen het gevoel van vrijheid, ruimte en ontspanning, vrij van druk van social media om op verhaal te kunnen komen. Landschap en erfgoed kunnen hierbij belangrijke vestigingsfactoren voor bedrijven en inwoners zijn.

Andere vorm natuurbeheer

Mensen zijn de natuur anders gaan waarderen, niet alleen beschermen maar ook beleven en benutten. Dit is van invloed op onder andere het werk van organisatie zoals Landschapsbeheer Fryslân en Staatsbosbeheer. Landschapsbeheer Fryslân zet ook steeds meer in op actieve betrokkenheid van burgers bij het beheer van landschap. Bijvoorbeeld in de pilot Opsterlandse Groene Parels (OGP) werken verschillende stakeholders samen om te komen tot een gezamenlijk verdienmodel voor doorontwikkeling van landschapswaarden. Het Rijk stuurt Staatsbosbeheer inmiddels niet meer aan op natuurdoelen maar wil een balans realiseren tussen de drie B’s: beschermen, beleven en benutten.

Karakterwijziging van recreatie en toerisme

Op het terrein van recreatie en toerisme neemt het belang van ‘beleving’, ‘eigenheid’, ‘authenticiteit’ en ‘exclusiviteit’ nog steeds toe. Vakantieduur en bestedingspatronen veranderen. Er is steeds meer behoefte aan snel schakelen en inspelen op veranderende trends in behoeftes van de toerist.

Kentering autogebruik

De eventuele kentering van het autogebruik zal van betekenis zijn voor de opbrengst uit de opcenten motorrijtuigenbelasting en de behoefte aan wegen en de verkeersveiligheid. Het autoverkeer in Fryslân is sinds 2006 nog blijven toenemen, maar minder dan verwacht. Voor het wonen in een klein dorp wordt autobezit over het algemeen wel als noodzakelijk gezien. Als er meer deelauto’s komen kan het kleine dorp mogelijk voor een grotere groep aantrekkelijker worden om in te wonen.

Deze trend heeft relatie met:

2.1. Musea

Lees meer

2.2. Media

Lees meer

2.3. Kunst en cultuur

Lees meer

2.4. Friese taal

Lees meer

6.2. Natuur

Lees meer

4.2. Eco-effectiviteit

Lees meer

4.3. Duurzaam bodembeheer

Lees meer

5.2. Landschapsbeleid

Lees meer

6.1. Bedrijvigheid

Lees meer

7.1. Sociaal beleid

Lees meer

8.1. Cultuur

Lees meer

8.3. Taal, media en letteren

Lees meer

2.8 Geplande infrastructuurwerken zijn volop in uitvoering

Lees meer

2.4 Achteruitgang karakteristieke gebouwen is gestuit

Lees meer

2.1 Fryslân is mooiste provincie gebleven

Lees meer