Big en open data

Big data staat voor de gigantische hoeveelheid informatie die met name sinds de opkomst van Internet is geproduceerd en die in hoog tempo blijft groeien. De datastromen die organisaties, overheden en burgers creëren, verdubbelen naar schatting iedere twee jaar. Daarnaast wordt deze groeiende berg data ook steeds complexer, mede door de omvang ervan. De komende periode zal een transitie plaatsvinden van wearables naar implantables.

Met big data beschik je voortdurend en realtime over grote hoeveelheden feitelijke informatie. Al die data (kunnen) worden omgezet in conclusies, analyses en trends. Nuttige en waardevolle informatie ligt verscholen in miljoenen terabytes aan informatie. Op basis hiervan kan gedrag beter voorspeld worden. Dit word gezien als nieuw goud dat aan te boren is via het internet.

Naast ‘big’ worden data ook steeds meer open. Dat informatie voor iedereen steeds eenvoudiger toegankelijk is vereist dat de overheid en maatschappelijke partijen in nieuwe vormen van regulering de tegengestelde belangen afwegen van gegevensuitwisseling en privacy. Steeds vaker zullen gebruikers van internetapplicaties ook in verzet komen. De open data beweging roept overheden op om databestanden vrij te geven, zodat iedereen deze data kan gebruiken. De overheid is naast potentiële gebruiker, vooral een belangrijke producent en beheerder van open data. De overheid bezit allerlei datasets. Open data kunnen gezien worden als de ‘ kroonjuwelen van de staat’ en de ‘goudmijn van de 21e eeuw’. De overheid kan transparanter worden door data vrij te geven. Bijvoorbeeld door praktisch hergebruik van bestaande overheidsgegevens op o.a. www.data.overheid.nl.

De overheid kan big data beter benutten. De burger eist openbaarheid van publieke data en controle over private data.  Door de data aan burgers beschikbaar te stellen, wordt hij er zelf verantwoordelijk voor. De rollen draaien dan om, de overheid vraagt de burger of ze gebruik mag maken van die data.

 

 

Betekenis voor Fryslân

Databestanden beheren

De databestanden van de provincie Fryslân zullen steeds groter worden. Mogelijk zullen burgers vanuit de provincie gevraagd worden of ze gebruik mogen maken van hun data . De provincie zal (eventueel samen met andere overheden) mogelijk aan databeheer gaan doen, zodat big data beter benut wordt en de provincie de data kan beheren.

Eenvoudigere data-analyse

Door big data zullen periodieke rapportages ouderwets zijn. Straks zijn uurrapportages mogelijk. Dit kan ook van betekenis zijn voor de informatiehuishouding van de provincie Fryslân. Te denken valt hierbij aan de invulling van de beraps en de manier van het opzetten en bijhouden van de begroting. Dit sluit aan op de behoefte van Statenleden om snel inzichtelijk te kunnen hebben hoeveel gelden bijvoorbeeld zijn gespendeerd aan KH2018 of de samenwerkingsagenda’s.

Vestigingsplek voor big data organisaties

Data Center Fryslân heeft november jl. de tweede vestiging geopend. Dit geeft ook aan dat data-economie groeiende is. Het aantrekken van andere big data centra naar de provincie Fryslân kan van betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling van de Friese economie, zoals dat in Groningen in de Eemshaven gebeurt met een datacenter van Google.

Roep om transparantere overheid

Door de steeds grotere beschikbare hoeveelheid data en met de opkomst van sociale media veranderen de verhoudingen tussen instituties, tussen overheid en burgers, en tussen burgers onderling. Burgers maken in toenemende mate gebruik van vooral nieuwe media om transparantie en verantwoording van instituten af te dwingen. Inwoners rapporteren problemen van onveiligheid zelf. Vervolgens willen inwoners zien wanneer de overheid of zijzelf in actie komen. Of de overheid stelt alle data beschikbaar over lokale misdaden. Burgers kunnen op basis van dergelijke data komen met voorstellen en initiatieven voor oplossingen. De overheid herdefinieert hierbij de eigen rol: de hoofdlijnen neerleggen en bewaken op terreinen als veiligheid, infrastructuur, water en energie. Organiseren op het niveau waar het zich voordoet, blijkt hierbij een pragmatisch uitgangspunt. Beleid lijkt in toenemende mate evidence-based geformuleerd te moeten zijn en doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden (SMART).  Hierbij wordt korte termijn boven lange termijn gesteld. De effectiviteit van beleid staat centraal en er moet ‘ value for money’ geleverd worden. Burgers willen steeds meer een open en transparant bestuur. Openbaarmaking vergt voor overheidsinstanties mogelijk een interne cultuurverandering. Dat burgers steeds meer roepen om een transparante overheid, is mogelijk ook van betekenis voor het formuleren van bijvoorbeeld het Friese coalitieakkoord. Burgers willen steeds meer smart geformuleerd hebben wat de overheid gaat doen. De wens om SMART-doelstellingen staat echter op gespannen voet met de dynamiek in de samenleving door de traagheid van de huidige politieke besluitvorming. Op het moment dat SMART doelen worden vastgesteld heeft de werkelijkheid deze vaak alweer achterhaald.

Deze trend heeft relatie met:

3.7. Digitalisering

Lees meer