Wat we nu doen

De provincie is actief op veel terreinen. Van het aanleggen en  onderhouden van wegen tot het stimuleren van het Frysk. Van waterveiligheid tot het aanvalsplan woningmarkt etc. In de provinciale begroting zijn deze terreinen verdeeld in programma’s. Op basis daarvan laten we in dit onderdeel van het informatiedossier zien wat de provincie allemaal doet.

We willen transparant beschijven wat de provinciale doelen zijn en wat we daarvoor doen. We geven inzicht in de kosten, budgetten en ook de inzet aan mensen op de verschillende beleidsterreinen. We werken er aan de kwaliteit en het uitwerkingsniveau van dit overzicht zo te maken dat het Provinciale Staten in staat stelt om bestaande middelen binnen de provinciale begroting even makkelijk te verschuiven als om voorstellen voor nieuw beleid te beoordelen.

De hoofdstukken 1 tot en met 10 geven (per begrotingsprogramma) aan wat we als provincie doen. Ook is een bijlage van de beleidsnota’s die horen bij die hoofdstukken toegevoegd.