Inleiding

De provincie is actief op veel (beleids)terreinen. In de provinciale begroting zijn deze terreinen verdeeld in programma’s. Op basis daarvan geven we in dit onderdeel van het informatiedossier inzicht in wat de provincie doet. Het gaat zowel om het beleid op die terreinen als om ‘wat we daadwerkelijk doen’: de uitvoering.

Opzet en leeswijzer

Inzicht in dat wat de provincie doet draagt bij aan een transparante provincie. Het uiteindelijke streven is de kwaliteit en het uitwerkingsniveau van dit overzicht zo te maken dat het de Staten in staat stelt om bestaande middelen binnen de provinciale begroting even makkelijk te verschuiven als om voorstellen voor nieuw beleid te beoordelen.

De hoofdstukken 1 tot en met 10 geven per begrotingsprogramma aan wat we als provincie doen. Per begrotingsprogramma geven we aan wat we aan elk thema in dat programma uitgeven en hoeveel mensen daarmee bezig zijn, en in hoofdlijnen wat we doen voor dat geld. De formatie voor ‘overhead’ (financiën, PenO etc) en inhuur is hier niet in meegenomen. Van de totale uitgaven per programma geven we de verdeling weer over structurele, tijdelijke en bedrijfsvoeringbudgetten. Van de tijdelijke budgetten geven we aan welk deel in financiële zin verplicht en welk deel (nog) niet verplicht is. Niet verplichte budgetten zijn niet zomaar aan iets anders uit te geven: ze zijn gekoppeld aan provinciale doelen en vaak ook al voorzien van een planning of afspraken met derden. Maar in algemene zin is het wel mogelijk deze budgetten en daarmee provinciaal beleid te heroverwegen (door technische wijzigingen op verzoek van de accountant lijkt bij sommige programma’s sprake van ‘negatieve’ tijdelijke budgetten. Als de boeking in 2015 gemaakt wordt corrigeert zich dat automatisch). Tenslotte hebben we de structurele budgetten onderverdeeld in wettelijke (in wet vastgelegde) en niet wettelijke (autonome) taken.

Voor de verdeling van de uitgaven per begrotingsthema (cirkeldiagram) en de verdeling van structurele, tijdelijke en bedrijfsvoeringbudgetten (staafdiagram) is gebruik gemaakt van de financiële gegevens op peildatum 1 januari 2015. Deze wijken bijvoorbeeld af van de gegevens uit de begroting 2015 als er inmiddels wijzigingen zijn doorgevoerd. Van belang hierbij is dat de investeringen die we doen in Wurkje foar Fryslân, het FSFE, breedband, het Doefonds en Fryslân Fernijt hier nog niet zijn meegenomen. Deze investeringen komen bovenop datgene wat we in dit hoofdstuk schetsen en worden in de onderdelen Economie en Wurkje foar Fryslân toegelicht.