Bestuur en veiligheid

Het programma Bestuur en veiligheid van Provincie Fryslân bevat in totaal ruim € 12 miljoen. Dit bedrag wordt op de volgende manier besteed.

1. Bestuur en veiligheid

Het programma Bestuur en veiligheid bevat in totaal bijna  € 12 miljoen. Dit bedrag wordt op de volgende manier besteed.

1-1

Verdeling uitgaven per begrotingsthema programma 1

1-2
Overzicht van formatie naar de beleidsvelden

In het programma Bestuur en veiligheid geven we uitvoering aan onze verantwoordelijkheid voor het effectief en efficiënt besturen van Fryslân. Niet onlogisch gaat dan ook bijna driekwart van het budget in dit programma naar ondersteuning van respectievelijk Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. De formatie van de griffie is niet in het overzicht van formatie meegenomen.

Het programma wordt bijna geheel structureel gefinancierd en kent een hoog aandeel bedrijfsvoeringskosten, vanwege het arbeidsintensieve karakter van de ondersteuningstaken in dit programma.

Overzicht verdeling structurele, tijdelijke en bedrijfsvoeringsbudgetten

1-3

Overzicht stand van de tijdelijke budgetten

 

1-4

Overzicht wettelijke en niet wettelijke taken

1-5
Hieronder vindt u welke doelen we met het geld voor Bestuur en Veiligheid nastreven en wat we daarvoor doen.

1.1. Provinciale Staten en griffie

Doel(en):

  • Daadkrachtige Provinciale Staten die weloverwogen duurzame besluiten kunnen nemen.

Om dit doel te bereiken worden Provinciale Staten ondersteund door de griffie. De griffie probeert de instrumenten en informatie die Provinciale Staten ter beschikking staan (zoals planning en control documenten en beleidsstukken) voortdurend te verbeteren. Ook wordt de vertegenwoordiging van Provinciale Staten in landelijke (bijvoorbeeld IPO) en noordelijke (bijvoorbeeld SNN) verbanden ondersteund.

1.2. Gedeputeerde Staten

Doel(en):

  • Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Om dat te bereiken zijn gedeputeerden voorzien van een bestuursadviseur en wordt voor de representatie van GS gezorgd. Ook is er secretariële ondersteuning en ondersteuning in de voorbereiding van vergaderingen.

1.3. Commissaris van de koning

Doel(en):

  • Een Commissaris van de Koning die zijn rijkstaken goed kan uitvoeren.

Instrumenten om dat doel te bereiken zijn onder andere het toezicht houden op procedures voor (her)benoeming en ontslag van burgemeesters, het bevorderen van samenwerking tussen de diverse overheden in de provincie, bemiddelen in (inter)bestuurlijke verhoudingen en het onderhouden van de contacten met het koninklijk huis. Ook houdt de Commissaris van de Koning toezicht op veiligheidskwesties en crisisbeheersing.

1.4. Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht

Doel(en):

  • Een hoge kwaliteit van het lokaal bestuur in Fryslân.

Ter bevordering van dit doel wordt toezicht gehouden op de financiële gezondheid van het lokale bestuur, vindt ondersteuning van versterking van de gemeentelijke bestuurskracht plaats (onder andere door herindeling) en houden we toezicht op medebewindstaken.

1.5. Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Doel(en):

  • Een provincie Fryslân die herkend wordt als bestuurslaag, met een duidelijke rol en takenpakket en een zwaar accent op samenwerking.

Instrumenten om dat doel te bereiken zijn de samenwerkings- en streekagenda’s, internationale samenwerking met diverse partijen, samenwerking met de overige noordelijke provincies en onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

1.6. Juridische zaken en rechtsbescherming

Doel(en):

  • Het borgen van de juridische kwaliteit van provinciale producten en het bieden van rechtsbescherming tegen de besluiten van het provinciaal bestuur.

Instrumenten om dat doel te bereiken zijn juridische coördinatie en advisering en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften en klachten.