Cultuur, taal en onderwijs

8. Cultuur, taal en onderwijs

Het programma Cultuur, taal en onderwijs bevat in totaal bijna € 43 miljoen.

8-1

Verdeling van formatie naar beleidsvelden

8-2

Meer dan de helft van de middelen binnen dit programma gaan naar cultuur. Het grootste deel daarvan is structureel en wordt besteed aan het in stand houden van de culturele basisinfrastructuur. Het structurele deel van de middelen die worden ingezet voor onderwijs gaat naar het realiseren van een doorgaande leerlijn Fries van voorschools tot universitair onderwijs. Het relatief grote deel tijdelijk geld voor onderwijs komt voort uit het project Boppeslach.

8-3

Tijdelijke budgetten

8-4

De nog niet verplichte budgetten bestaan uit de bijdrage voor Kulturele Haadstêd 2018 aan de stichting, erfgoed/monumenten en de University Campus. De verwachting is dat deze bijdragen nog in 2014 tot uitkering komen.

Overzicht wettelijke en niet wettelijke taken

8-5

Met het geld voor Cultuur, taal en onderwijs streven we de volgende doelen na en daar doen we het volgende voor.

8.1. Cultuur

Doel(en):

 • Een groeiend aantal mensen in Fryslân dat actief en/of passief meedoet aan cultuur.
 • Een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst voor alle leeftijdsgroepen.

We onderhouden een culturele basisinfrastructuur door het structureel subsidiëren van toonaangevende instellingen. Met het Brûsfûns ondersteunen we projecten op het gebied van cultuurparticipatie, meertaligheid en gemeenschapszin. Via subsidies zetten we sterk in op cultuureducatie om een doorgaande leerlijn te realiseren.

8.2. Erfgoed

Doel(en):

 • Behoud van de Friese cultuurgeschiedenis.
 • Stoppen van de achteruitgang van karakteristieke gebouwen en archeologisch waardevolle terreinen.
 • Een verbinding leggen tussen cultuurgeschiedenis en economie.
 • Bevorderen dat particulieren, instellingen en bedrijven investeren in het behoud en de ontwikkeling van erfgoed.

Om onze doelen te bereiken sturen wij erop dat cultuurhistorische waarden worden opgenomen in provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen en projecten. We stimuleren restauratie, herbestemming, onderhoud en bouwhistorisch onderzoek.

We nemen een actieve faciliterende en regisserende rol bij het aanpakken van leegstaande of verwaarloosde karakteristieke gebouwen en de ontwikkeling daarvan. We bieden FAMKE als advies- en beleidskaart aan gemeenten aan. Archeologisch onderzoek stimuleren we financieel. Via het Noordelijk Archeologisch Depot Nuis voeren wij onze wettelijke depottaak uit.

 

8.3. Taal, media en letteren

Doel(en):

 • De kansen die meertaligheid biedt optimaal benutten.
 • Het Fries benaderen als integraal onderdeel van al onze activiteiten

We laten periodiek de stand van het Fries in kaart brengen. Met de campagne Praat mar Frysk creëren we bewustwording, vergroten we de zichtbaarheid van het Fries en bevorderen we het meertalig karakter van de provincie. We nemen deel aan Europese projecten via het Network for the Promotion of Linguistic Diversity (NPLD). Met het Mediafonds richten we ons op journalistieke vernieuwing en onderzoeksjournalistiek in Fryslân.

8.4. Onderwijs en wetenschappen

Doel(en):

 • Beter primair onderwijs.
 • Goed integraal taalbeleid op scholen.
 • Een doorgaande leerlijn Fries van peuterspeelzaal tot academisch onderwijs.

In het project Boppeslach hebben we vanaf 2006 met scholen en schoolbesturen gewerkt aan integraal taalbeleid en verbetering van onderwijskwaliteit. Dit project ronden we af in 2015.

Samen met uitvoerende instellingen realiseren we een meertalige doorgaande leerlijn met tweetalige peuterspeelzalen, drietalige basisscholen, meertalig voortgezet onderwijs, de bachelor meertaligheid aan de RuG, de master meertaligheid bij UCF en de meertalige Pabo aan Stenden en NHL.

Door financieel bij te dragen zetten we in op een digitale leeromgeving voor het Fries voor primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast zorgen we – door financiële ondersteuning – voor toetsen en een evaluatiesysteem waarmee de voortgang van het onderwijs in het Fries kan worden gevolgd door scholen en inspectie.