Inzet Nuon-middelen t.b.v. Wurkje foar Fryslân, Fryslân Fernijt, Doefonds, FSFE, Breedband

10.1 Wurkje foar Fryslân

Met Wurkje foar Fryslân investeren we € 300 miljoen in de Friese economie om de structuur van de Friese economie te versterken, als plus op het lopende beleid. We zetten een deel van de middelen revolverend in. Hierdoor vloeit een deel van de middelen terug die we opnieuw in kunnen zetten om onze doelen te bereiken.

De Staten hebben de middelen van Wurkje foar Fryslân voorwaardelijk verplaatst naar programma 11 vanuit de Nuon-reserve en verdeeld op het niveau van de benoemde maatregelen. Wanneer een definitief besluit tot uitvoering van een instrument is genomen worden de middelen verplaatst naar het uitvoerende begrotingsprogramma of vindt uitvoering plaats onder aansturing van het programma Wurkje foar Fryslân. In het laatste geval vindt uitvoering plaats door een externe partij of door de programmaorganisatie en blijven de middelen in programma 11.

Het programma Wurkje foar Fryslân is opgebouwd uit vijf subthema’s:

  • Vergroten van het Innovatief vermogen
  • Beschikbaar stellen van bedrijfsfinanciering
  • Verbeteren van het menselijk kapitaal
  • Vergroten organiserend vermogen
  • Verbeteren kwaliteit leefomgeving

We zijn het programma gestart met een aantal ‘quick- wins’. Door projecten te financieren die klaar waren voor uitvoering of subsidieregelingen aan te vullen die heel goed lopen konden we snelle resultaten boeken. Zo hebben we bijvoorbeeld de Stinaf- regeling opnieuw opengesteld en een aantal projecten binnen de sector Recreatie en Toerisme los getrokken. Daarnaast zijn door Provinciale Staten via een initiatiefvoorstel of een amendement ook een aantal projecten aan Wurkje foar Fryslân toegevoegd. Hiermee hebben we de Ondernemersimpuls Fryslân kunnen realiseren, maar ook Talint foar Fryslân en de Friese Energiepremieregeling. Tenslotte zitten in Wurkje foar Fryslân ook een aantal bijdragen aan projecten die al langer liepen zoals de realisatie van Nieuw Thialf en de Investeringsagenda’s Smallingerland en Heerenveen.

We streven ernaar de maatregelen samen met de mienskip uit te werken in aanvalsplannen. De aanvalsplannen zijn, kort gezegd, de brug tussen beleidsvorming en uitvoering. Samen met stakeholders binnen de betreffende sector wordt een concreet plan van aanpak opgesteld. Daaruit blijkt welke voorbereidingen nodig zijn om instrumenten en activiteiten te kunnen realiseren. Het aanvalsplan Woningmarkt is al volop in uitvoering. Ook voor het aanvalsplan Menselijk kapitaal worden de voorbereidingen voor de uitvoering getroffen. De aanvalsplannen Internationaal Ondernemen en Versterken vestigingsklimaat zijn volop in voorbereiding. Ook voor het aanvalsplan Innovatief Fryslân zijn afspraken gemaakt met de bestuursvoorzitters van de ROC’s en HBO’s in Fryslân, een afvaardiging van het bedrijfsleven en gemeente Leeuwarden over hoe dit aanvalsplan in de ‘triple helix’ zo snel mogelijk tot stand kan komen.

Het grootste deel van de NUON-middelen gaat naar de thema’s Kwaliteit leefomgeving en Economische structuurversterking. De aanstaande sterke daling van middelen voor bijvoorbeeld Economie en Landelijk gebied in onze reguliere middelen wordt de komende jaren (deels) gecompenseerd door de inzet van de Nuon-middelen. Uitgaande van de revolverendheid voor de Nuon-middelen, kan die compensatie nog geruime tijd plaatsvinden.

investeringsagendawurkjefoarfryslan