Milieu

4. Milieu

Het programma Milieu bevat in totaal ruim € 15.3 miljoen.
4-1
Verdeling van formatie naar de beleidsvelden
4-2

Bestedingen aan milieu zijn vooral bestedingen aan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bijna tweederde van het budget van dit programma gaat naar deze post. Daarmee gaan de uitgaven voor milieu ook grotendeels op aan bedrijfsvoering: vergunningverleners en toezichthouders, die wettelijke taken uitvoeren. Het gaat om taken die sinds 1 januari 2014 (grotendeels) belegd zijn bij de FUMO. Vandaar dat er vrijwel geen ‘provinciale’ fte’s aan dit bedrag zijn verbonden (slechts voor contact/afstemming met FUMO).

4-3

De tijdelijke budgetten in dit programma worden ingezet voor de aanpak van spoedlocaties bodemverontreiniging (bodembeheer) en voor de uitvoering van het niet-wettelijke deel van het Frysk Miljeuplan 2011-2014 en het daarvan afgeleide Frysk Miljeuprogramma 2011-2014. Het geld wordt ingezet voor eco-effectiviteit en leefomgeving.

4-4

Een groot gedeelte van de nog niet verplichte middelen is bestemd voor de aanpak van ‘bodemsanering spoedlocaties’. Een ander deel heeft betrekking op de uitgaven ten behoeve van de FUMO. Hiervoor is een statenvoorstel in voorbereiding. Ten slotte is de decentralisatie uitkering veiligheid nog niet volledig verplicht.

Overzicht wettelijke en niet wettelijke taken
4-5

Het Frysk Miljeuplan (PMP) liep eind december 2014 af. De geldigheidsduur is met twee jaar verlengd door PS, maar wel met enkele wijzigingen op onderdelen. Zo zijn uitvoeringssporen 2 en 3 samengevoegd.  Het samengevoegde spoor is opgebouwd uit vier thema’s:

  1. De Friese Grondstoffenagenda (FGA)
  2. Duurzame transportbrandstoffen
  3. Fairtrade/Millenniumdoelen
  4. Eetbaar Fryslân

Spoor 1 (Slim Milieubeheer/ basiskwaliteit) van het PMP is ongewijzigd gebleven.

Met het geld voor Milieu streven we de volgende doelen na en daar doen we het volgende voor.

4.1. Basiskwaliteit en bewustwording

Doel(en):

  • De kwaliteit van de leefomgeving op orde houden.

Middelen om dit doel te bereiken behelzen bijvoorbeeld inzicht in de kwaliteit van de leefomgeving door een jaarlijkse monitoringsrapportage en een reeks aan projecten voor bewustwording en gedragsverandering gericht op burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

4.2. Eco-effectiviteit

Doel(en):

  • Duurzaamheid een algemeen geaccepteerd en toegepast uitgangspunt maken bij het ontwerpen van producten en productieprocessen.

Een middel om dat te bereiken is het bij elkaar brengen van bedrijven en instellingen die willen werken aan projecten voor verantwoord grondstofgebruik en het streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda. We stimuleren ook in dit thema de maatschappelijke bewustwording en gedragsverandering bij burgers, bedrijven en instellingen met uiteenlopende stimuleringsprojecten, via onder andere zogenoemde lerende netwerken. Tenslotte geven we uitvoering aan onze ambities op het gebied van Millennium / Fairtrade, waaronder het behalen van de titel Fairtrade Provincie in 2015. Daartoe ondersteunen we lokale werkgroepen en stimuleren we gemeenten om actief te streven naar het behalen van de gemeentelijke Fairtrade-titel.

4.3. Duurzaam bodembeheer

Doel(en):

  • Een verantwoord gebruik van de Friese bodem.

Middelen om dat doel te bereiken zijn het saneren van verontreinigde bodem op locaties die op de spoedlijst met humane risico’s staan, het uitvoeren van het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en de aanpak van spoedlocaties, samen met het rijk.

4.4. Leefomgeving

Doel(en):

  • Fryslân is en blijft een gezonde provincie voor mens, plant en dier.

Middelen hiertoe zijn het vergroten van maatschappelijke bewustwording en gedragsverandering door projecten samen met de Friese Milieufederatie. Ook leveren we een bijdrage aan het verminderen van de hoeveelheid afval via de Friese Grondstoffenagenda (zie ook onder Eco-effectiviteit). Daarnaast voeren we het Actieplan geluid uit door onder andere onderzoeken te laten doen naar mogelijke geluidsbeperkende maatregelen bij woningen in relatie tot wegverkeer en coördineren we de uitvoering van het Fries Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid.

4.5. Regie en strategie, vergunningverlening/toezicht en handhaving

Doel(en):

  • Friese bedrijven en burgers voldoen aan alle wettelijke milieunormen.

Sinds 2014 is de FUMO de uitvoeringsdienst die de toezicht- en uitvoeringstaken van de provincie uitvoert, maar er zijn verschillende taken nog steeds bij de provincie belegd. Die taken vallen onder dit thema. Zo vervullen we bijvoorbeeld de wettelijke coördinatietaak op vergunningverlening-, toezichts- en handhavingvia een provinciaal  overleg waarin we afspraken met de Friese partners over deze terreinen maken.

 

4.6. Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

Doel(en):

  • Friese bedrijven en burgers voldoen aan alle wettelijke milieunormen.

De taken onder dit thema worden vanaf 1 januari 2014 uitgevoerd door de FUMO. Wij betalen de FUMO hiervoor. Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en faunawet. In een dienstverleningsovereenkomst tussen de provincie en de FUMO worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de opgedragen taken.