Ruimte en wonen

9. Ruimte en wonen

Het programma Ruimte en wonen bevat in totaal ruim € 24 miljoen.

9-1

Overzicht verdeling van formatie naar de beleidsvelden

9-2

Dit programma bestaat uit de grote brokken Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen en Wonen. We willen via ruimtelijke ontwikkelingen de provincie economisch versterken en tegelijkertijd mooier maken. Daarbij horen sterke Friese steden en een vitaal platteland.

9-3

De budgetten in programma 9 bestaan voor het grootste deel uit tijdelijke budgetten, gericht op ruimtelijke ontwikkelingen (bedrijventerreinen en woningmarkt). De bedrijfsvoeringskosten zitten voornamelijk in planvorming en onderzoek en in de advisering over ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

9-4

De niet verplichte budgetten bestaan uit budgetten voor demografische ontwikkeling (krimp) en ruimtelijke kwaliteit. De tijdelijke budgetten voor demografische ontwikkelingen zijn bestemd voor projecten die zijn gekoppeld aan de uitvoeringsagenda van het Streekplan, de implementatie van de Structuurvisie Grutsk Op ‘e Romte en ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten bevinden zich inmiddels in de planvormingfase en de voorbereiding van projecten. Hierover zijn afspraken gemaakt en hier zijn middelen voor bestemd.

Overzicht wettelijke en niet wettelijke taken

9-5
Met het geld voor Ruimte en wonen streven we de volgende doelen na en daar doen we het volgende voor.

 

9.1. Planvorming, onderzoek en monitoring

Doel(en):

  • De ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân zo breed mogelijk benaderen.

We zorgen voor actuele provinciale beleidskaders voor o.a. wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw, intensieve veehouderij, ontgrondingen. Hierbij houden we rekening met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Een belangrijke ontwikkeling die op ons afkomt is de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Op basis daarvan moeten provincies vanaf 2018 een omgevingsvisie maken, maar het is ook mogelijk hier eerder mee te beginnen. Dit proces zal in de komende periode starten. Via de Verordening Romte Fryslân zorgen we voor een effectieve doorwerking van (nieuw) provinciaal ruimtelijk beleid in gemeentelijke ruimtelijke plannen. In de structuurvisie Grutsk op ‘e Romte hebben we voor de provincie belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische structuren vastgelegd.

9.2. Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen

Doel(en):

  • Verhoging van de kwaliteit en het effectief benutten van bestaande bedrijventerreinen en de woningmarkt.

We hebben afspraken met gemeenten over beperking van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van delen van bestaande bedrijventerreinen vastgelegd in regionale bedrijventerreinenplannen. Het streekplanbeleid voeren we uit volgens de Uitvoeringsagenda Streekplan. Doorwerking van het beleid gebeurt via gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarnaast voeren we zelf ruimtelijk beleid via verschillende sporen uit. Zo geven wij bijvoorbeeld handvatten voor (planvorming van) herstructurering van bedrijventerreinen met ruimtelijke kwaliteit en bereiden we nieuw windenergiebeleid voor.

Het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam adviseert over provinciale en gemeentelijke planologische projecten, wegenprojecten, Friese merenproject, De Nieuwe Afsluitdijk, Waddenkust (bouwstenen), enzovoort.

9.3. Wonen

Doel(en):

  • Een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen.
  • Voorkomen van leegstand en verpaupering.
  • Voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen beschikbaar voor verschillende doelgroepen.

We maken woningbouwafspraken met verschillende regio’s (tot 2020). Via ISV3 stimuleren we het herstructureren van 2.000 tot 3.000 woningen en het gelijktijdig opknappen van de woonomgeving en stimuleren we het transformeren van maximaal 25 leegstaande/ vrijkomende panden en/of locaties in het bestaand bebouwd gebied t/m 2015.

We adviseren over ruimtelijke plannen en beoordelen gemeentelijke woonplannen. Wij stimuleren gemeenten hun woningvoorraad op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen. Samen met woningbouwcorporaties en gemeenten investeren we in herstructurering van bestaande woningen (energiezuinig maken en opknappen) en de woonomgeving.

Samen met gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen willen wij per regio de gewenste kwaliteitsslag in de woningvoorraad verder uitwerken. We onderzoeken de mogelijkheden van een provinciaal stimuleringsfonds voor bestaand stedelijk gebied.

In het project Aanvalsplan Friese Woningmarkt brengen we voor de betrokkenen instrumenten en mogelijkheden in kaart waarmee de woningmarkt in Friesland weer op gang gebracht kan worden. De uitkomsten van dit project worden meegenomen in de uitwerking van het Aanvalsplan Herstructurering naoorlogse Friese woningmarkt.