Sociaal beleid en zorg

7. Sociaal beleid en zorg

Het programma Sociaal beleid en zorg bevat in totaal € 9 miljoen.

7-1
Verdeling formatie naar beleidsveld

7-2

Programma 7 is een bijzonder programma, het staat op het punt grotendeels te verdwijnen en is al sterk ingekrompen door de overdracht van jeugdzorg aan de gemeenten.

7-3

Tot 1 januari 2015 had de provincie nog een wettelijke steunfunctietaak in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2015 blijft het aandeel van structureel budget voor het thema sociaal beleid nog in tact, ondanks dat wij als provincie geen structurele taak meer hebben. Op 18 juni jongstleden hebben uw Staten besloten tot een korting van de structurele subsidie van de  steunfunctie Partoer en tot een gefaseerde beëindiging van de 11 maatschappelijke organisaties die structureel subsidie ontvangen van de provincie per uiterlijk 1 januari 2018.  Partoer ontwikkelt zich vanaf 2015 door tot Fries Sociaal Planbureau. Het resterende budget is het budget Sociale Kwaliteit dat wordt ingezet voor inclusief beleid, zoals voor zorgeconomie, het Iepen Mienskipsfûns en de gebiedsbudgetten van de Streken. Tenslotte bestaat een bescheiden deel van dit programma uit gelden voor sport, volledig structureel besteed aan Sport Fryslân, Friese sporten en Topsport Noord.

7-4

De nog niet verplichte tijdelijke budgetten zijn bestemd voor de uitvoering en decentralisatie van onze verantwoordelijkheden op grond van de Wet op de jeugdzorg. Daar zijn we nog volop mee bezig.

Overzicht wettelijke en niet wettelijke taken
7-5

Met het geld voor Sociaal beleid en zorg streven we de volgende doelen na en daar doen we het volgende voor.

7.1. Sociaal beleid

Doel(en):

  • De sociale – en zorgcomponent integraal onderdeel te laten uitmaken van de provinciale kerntaken.

De provincie voert geen autonoom sociaal beleid meer uit, maar streeft ernaar om het provinciale kerntakenbeleid inclusief beleid te laten zijn. Inclusief beleid is beleid dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van mensen. Om dit doel te bereiken, nemen we daar waar nodig en wenselijk sociale- en zorgaspecten mee in nieuwe nota’s en uitvoeringsprogramma’s. Daarnaast faciliteren we een Fries Sociaal Planbureau dat zowel provinciale als gemeentelijke  beleidsmakers, als ook andere stakeholders ten aanzien van sociale vraagstukken inzicht biedt in maatschappelijke ontwikkelingen en trends.

7.2. Jeugdzorg

Doel(en):

  • Een goede overdracht van de jeugdzorg naar gemeenten.

De overdracht van jeugdzorg naar de gemeenten heeft per januari 2015 plaatsgevonden. Er is een bijdrage geleverd aan de totstandkoning van de visie van de Friese gemeenten op het nieuwe stelsel. Samen met de gemeenten hebben we ons verdiept in de financiën en sturing en organisatie van de gemeentelijke jeugdzorg na de overdracht. De resterende middelen en mensen zijn voor, respectievelijk houden zich bezig met een goede afwikkeling van de overdracht en ondersteuning van gemeenten daarbij.

7.3. Sport

Doel(en):

  • Een goed sportklimaat, waarbij alle inwoners in de gelegenheid zijn om op passende manier te sporten en te bewegen, waarbij Friese sporten een belangrijke plaats innemen.

Middelen om dat doel te bereiken zijn het ondersteunen van de breedtesport via Sport Fryslân, het stimuleren van Friese sporten, subsidiëren van Topsport Noord ten behoeve van talentontwikkeling, ondersteuning van grootschalige sportevenementen en het organiseren van het jaarlijks topsportgala.