Water

Water is een overzichtelijk programma van bescheiden financiële omvang. Het ‘grote geld’ op watergebied wordt uitgegeven door partijen als het Wetterskip, Vitens en de gemeenten.

3. Water

Het programma Water bevat in totaal bijna € 5 miljoen.
3-1
Verdeling van formatie

3-2

Water is een overzichtelijk programma van bescheiden financiële omvang. Het ‘grote geld’ op watergebied wordt uitgegeven door partijen als het Wetterskip, Vitens en de gemeenten. Het grootste bedrag gaat naar veiligheid. De zorg voor voldoende en schoon water vormen de andere posten binnen het budget.
3-3

Het programma Water wordt vrijwel geheel tijdelijk gefinancierd. Dat geld gaat in belangrijke mate naar het Herstelprogramma Oevers en Kaden en projecten uit het uitvoeringsprogramma Fries Bestuursakkoord Waterketen. Daarnaast kent het programma relatief een hoog aandeel aan bedrijfsvoeringskosten. Dit zijn kosten die grotendeels gerelateerd zijn aan de uitvoering van wettelijke taken.

De nog niet verplichte middelen betreffen o.a. de bestuursafspraken Fries bestuursakkoord  waterketen. De projecten in dit bestuursakkoord zijn nog in voorbereiding. Daarom zijn ze opgenomen als (nog) niet verplicht.

Overzicht verdeling wettelijke en niet wettelijke taken
3-4

3-5

Met het geld voor Water streven we de volgende doelen na en daar doen we het volgende voor.

3.1. Waterveiligheid

Doel(en):

  • We willen een provincie die veilig is voor het water.

Om dit doel te bereiken brengen we Friese belangen in het landelijke beleid in en zien we erop toe dat de waterkeringbeheerders het programma voor de versterking van dijken volgens planning uitvoeren. Ook beoordelen we dijkversterkingsplannen, onder andere op de mate waarin landschap, natuur en cultuurhistorie zijn meegenomen en bevorderen we het gebruik van innovatieve en integrale oplossingen door de beheerders. We werken samen met rijk, andere provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten in het Deltaprogramma. Daarin staan het zorgen voor voldoende veiligheid tegen hoog water en de beschikbaarheid van voldoende zoet water centraal. We stimuleren via het Herstelprogramma Oevers en Kaden een integrale aanpak van de boezemkaden.

3.2. Voldoende water

Doel(en):

  • Voldoende water voor alle doeleinden waarvoor het gebruikt wordt.

Een middel om dat te bereiken is het stellen van provinciale normen voor regionale wateroverlast. Ook zien we erop toe dat provinciaal beleid wordt vertaald in het waterbeheer en dat afspraken met waterbeheerders worden nagekomen. We beoordelen de voortgang van maatregelen. Soms dragen we financieel bij aan proeven, bijvoorbeeld in het terugdringen van verzilting. We verlenen vergunningen voor warmte- en koudeopslag en voor grondwateronttrekkingen voor drinkwater.

3.3. Schoon water

Doel(en):

  • Een hoge kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Om dat doel te bereiken zien we erop toe dat de waterbeheerders de maatregelen voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater uit de Europese Kaderrichtlijn water uitvoeren. Om hier ook financieel aan bij te dragen, maken we gebruik van de Europese POP middelen. Nederland voldoet namelijk nog niet aan de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water (KRW).

Op basis van de beheerplannen Natura 2000 bestrijden we de verdroging binnen deze gebieden. We stellen in samenwerking met gemeenten, Vitens en het Wetterskip gebiedsdossiers en bijbehorende maatregelprogramma’s op voor de grondwaterbeschermingsgebieden. We zien toe op het zwemwater, beoordelen gemeentelijke rioleringsplannen en nemen deel aan het project Schoon water voor Mozambique.