Verkeer en vervoer

2. Verkeer en vervoer

Het programma Verkeer en vervoer bevat in totaal ruim € 126 miljoen. Dit bedrag wordt op de volgende manier besteed.
2-1
Onderstaand een verdeling naar formatie van de beleidsvelden

2-2

Programma 2 gaat over de provinciale infrastructuur. We versterken de hoofdinfrastructuur in Fryslân met de grote infrastructurele projecten die op dit moment in voorbereiding en uitvoering zijn. We houden onze provinciale wegen bij de tijd door kleine ingrepen voor de verkeers­veiligheid en het fietsverkeer. Een groot deel van de beschikbare middelen en formatie zetten we in om onze provinciale infrastructuur zo efficiënt mogelijk te beheren en te onderhouden. We hebben een omvangrijke taak in het openbaar vervoer. Hoewel qua budget minder omvangrijk, zetten we ook in op veilig verkeersgedrag.

Overzicht verdeling structurele, tijdelijke en bedrijfsvoeringsbudgetten

2-3

De budgetten in programma 2 zijn vooral opgebouwd uit investeringen in de infrastructuur en de Brede Doel Uitkering. Deze uitkering wordt gedecentraliseerd naar de provincie. Dit traject is in voorbereiding. Onder de tijdelijke budgetten vallen vooral de OV-consessies, het programma Bereikbaarheid Leeuwarden en Baggeren/baggerdepots. De afschrijvingslasten voor investeringen en de kosten voor onderhoud zijn structurele budgetten. De bedrijfsvoeringskosten zitten vooral in het beheren en onderhouden van de provinciale infrastructuur.

Overzicht stand van de tijdelijke budgetten

2-4

Het nog niet verplichte deel van de tijdelijke budgetten betreft de bestuursovereenkomst met de gemeente Leeuwarden over de Haak om Leeuwarden. Deze middelen zijn nog niet besteed, de verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd wel gaat gebeuren. In de tijdelijke budgetten van de begroting zijn onder andere de BDU-middelen opgenomen.

Overzicht wettelijke en niet wettelijke taken
2-5
Met het geld voor Verkeer en Vervoer streven we de volgende doelen na en daar doen we het volgende voor.

2.1. Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking

Doel(en):

  • Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op actuele ontwikkelingen.

We voeren beleid uit volgens het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP). Dit beleid vertalen we in een jaarlijks Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. We monitoren de effecten van het beleid en de relevante ontwikkelingen en zo nodig passen we de uitvoering hier op aan. Wij overleggen met het rijk in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). We trekken hierbij op in noordelijk verband (SNN). Wij werken samen met alle provincies in het kader van het IPO en zitten met de Friese gemeenten rond de tafel in het Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF).

2.2. Verbetering infrastructuur

Doel(en):

  • Een duurzaam veilig wegennet in Fryslân.
  • Verbeterde bereikbaarheid over de weg, het spoor en het water.

Voor de Friese infrastructuur vervult de provincie een regierol. Voor de belangrijkste projecten uit het PVVP (fase A) heeft de provincie een leidende rol op zich genomen bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering van de hoofdinfrastructuur. Het gaat om een initiërende rol bij de rijksprojecten. De projecten op provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP voeren we zelf uit conform het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. We onderscheiden:

  • Reguliere en kleinschalige maatregelen via het MPI en Meerjarenprogramma Kunstwerken.
  • Wegenprojecten Friese hoofdwegennet (Complexe en Majeure projecten) RSP en Programma 2.
  • Vaarwegprojecten via GSVW, programma 2 en Friese merenproject.
  • Spoorse projecten via RSP en programma 2.

Grote Infrastructurele projecten

1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan

Leeuwarden Vrij-Baan is een bereikbaarheidsprogramma met infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met de gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland.

a.   N31 Haak om Leeuwarden
De Haak om Leeuwarden is een nieuwe rijksweg aan de (zuid)westkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de huidige A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Bij de aanleg van de Haak om Leeuwarden horen ook de Noordwestelijke invalsweg, de Westelijke invalsweg en de Overijsselselaan en de aanleg van twee aquaducten bij het Van Harinxmakanaal. Naast het aanleggen van een weg, werken de partijen ook aan gebiedsontwikkeling bij Marsum, Deinum en Ritsumasyl. Door de aanleg van de Haak verbetert de doorstroming van het verkeer op de N31. Dit maakt Leeuwarden beter bereikbaar. Dat is positief voor de economische ontwikkeling van de stad. Daarnaast vermindert het sluipverkeer op de gemeentelijke wegen.

De Haak wordt 18 december in gebruik genomen door het verkeer. Gebiedsontwikkeling (fase 1), opgenomen in contract Haak Noord, is volop in uitvoering. Aanbesteding gebiedsontwikkeling (fase 2 en verder) wordt eind 2014 verwacht.

b.   Westelijke invalsweg
Parallel aan de realisatie van de Haak om Leeuwarden wordt ook de eerste fase van de Westelijke invalsweg aangelegd. Deze eerste fase wordt door de provincie gebouwd en is vrijwel klaar. Voor fase 2 is de gemeente verantwoordelijk. De voorbereiding van fase 2 (aansluiting Westelijke Invalsweg op de stadsring) bevindt zich in de fase van grondverwerving (onteigening).

c.   Drachtsterweg en omgeving
Het project Drachtsterweg en omgeving betreft de herinrichting tot dubbelbaansweg met ongelijkvloerse kruispunten tussen het Drachsterplein en Hemriksein. Dit project betreft verder de verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising Zuiderburen en als laatste deel de fiets- en sloepenroute Wiarda. De verdiepte ligging inclusief aquaduct en ongelijkvloerse kruising Zuiderburen is volop in uitvoering.

d.   Noordwesttangent
Is in 2013 in gebruik genomen. Dit is een nieuwe weg tussen N31 Marssum tot Stiens.

2   N31 Traverse Harlingen
Belangrijkste kenmerken project: verdubbeling (2×2)van huidige tracé over een lengte van ca. 3km, verdiepte aanleg over een lengte van ca. 2 km, aquaduct in het Van Harinxmakanaal voor doorgaand verkeer, sanering van de huidige op- en afritten tot één centrale aansluiting in het Spaansen/Perseverantiaterrein, herinrichting van aanpalende (verpauperde)gebieden.

3   Verruiming Prinses Margrietkanaal
Het vervoer over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl zal de komende jaren sterk groeien, zowel qua vervoerd gewicht als scheepsgrootte. Om aan deze en toekomstige groei tegemoet te komen en een veilige en vlotte vaart te garanderen, zijn aanpassingen noodzakelijk. De provincies Fryslân en Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verbeteringen van de vaarweg. De vaarweg wordt verbreed en verdiept en bruggen worden vervangen. De technische voorbereidingen voor de vervanging van 11 bruggen zijn gestart. De grootste knelpunten worden voor 2020 aangepast. Dit zijn: de bruggen Burgum, Skûlenboarch, Kootstertille, Zuidhorn, Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug. Doel:in 2025 de gehele vaarweg opgewaardeerd te hebben tot CEMT-klasse Va, vierlaags containervaart en beperkt tweebaksduwvaart. Het Rjik is vanaf 1-1-2014 eigenaar van het Prinses Margrietkanaal.

4   N381 Drachten-Drentse grens
De provincie werkt aan de opwaardering van de N381 Drachten – Drentse grens. De N381 is een belangrijke verkeersroute, ligt tussen de twee snelwegen A7 en de A28 en loopt richting de Duitse grens. De weg wordt omgebouwd tot 100 km/uur-weg met ongelijkvloerse kruisingen. Met deze opwaardering zorgt de provincie Fryslân voor een betere bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland. Bij de aanpak en ombouw van de weg wordt worden concrete maatregelen getroffen voor de gebiedsontwikkeling.

5   De Centrale As
De Centrale As loopt vanaf de noordelijke rotonde Dokkum (Lauwersseewei) tot aan Nijega. De rondwegen Hurdegaryp en Garyp zijn ook onderdeel van dit project. De Centrale As wordt aangelegd als een dubbelbaans autoweg en wordt daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied voor verkeer. Op De Centrale As geldt een maximum snelheid van 100 km per uur. Daarnaast krijgt een gebied ter grootte van ongeveer 7000 hectare een flinke impuls op de thema’s landbouw, recreatie, verkeersveiligheid, water en natuur.

6   Investeringsagenda Drachten Heerenveen
Doel is om de bereikbaarheid en ruimtelijk-economische structuur van beide plaatsen te verbeteren. Daarvoor is een programma van 15 projecten samengesteld op het gebied van wegenbouw, spoor, economie, duurzaamheid en recreatie & toerisme. De projecten worden uitgevoerd in en rondom Drachten en Heerenveen. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan een spoorproject dat de bereikbaarheid van Noord-Nederland verbetert (Zwolle – Herfte).

a.   RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

Gemeente bereidt de structuurvisie voor. De werkzaamheden van de provincie maken onderdeel uit van deze structuurvisie.

b.  RSP Binnenhaven Drachten (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen)

De overeenkomst Investeringsagenda Drachten Heerenveen is ondertekend op 1 juli. Daardoor kan het project Binnenhaven in uitvoering. Het project is in voorbereiding. Eind 2014 kan het project worden aanbesteed en begonnen worden met de uitvoering.

7   Knooppunt Joure

Het huidige verkeersplein Joure zorgt momenteel, met name in de spits, voor opstoppingen en problemen. De komende jaren wordt het knelpunt omgebouwd tot knooppunt. Het project zorgt voor een veilige en vlotte doorstroming op de A6 en de A7. Ook zorgt het voor een goede bereikbaarheid van de kern Joure en een veilige situatie in de omliggende dorpen omdat het sluipverkeer verdwijnt.

8   RSP Spoorprojecten

a.   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
Extra trein laten rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Dit is opgeknipt in een zestal projecten. De projecten worden in opdracht van het Rijk door ProRail uitgevoerd. De formele opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor een aantal projecten is de provincie inhoudelijk opdrachtgever. Bij een aantal projecten zijn zijn de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel in meer of minder mate betrokken.

b.   Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
Extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen. Dit vraagt aanpassingen aan het spoor.

c.   Station Werpsterhoek
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd: in fase 1 worden beide onderdoorgangen gerealiseerd. In fase 2 volgt het station. Het aanbestedingsdossier voor de onderdoorgangen (één voor fietsers en voetgangers en één voor snelverkeer) is gereed. De verwachting is dat de twee onderdoorgangen medio 2016 kunnen worden opgeleverd. Dit is nog tijdig genoeg voor het in dienst nemen van de 4e trein Leeuwarden-Zwolle per dienstregeling 2017.

2.3. Instandhouding infrastructuur

Doel(en):

  • Een goed onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet.

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor de onderhoudstoestand van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de kunstwerken daarin. We voeren die uit door:
– wegen en vaarwegen te onderhouden;
–  kunstwerken te vervangen en te renoveren;
– ontheffingsverzoeken te beoordelen voor bijzondere transporten op wegen en vaarwegen;
– het toelaten van schepen groter dan de vaarwegcategorie;
– bruggen en sluizen te bedienen;
– het uitvoeren van nautisch toezicht;
– baggerdepots te beheren;
– gladheid te bestrijden en ijs te breken.
We verrichten ook werkzaamheden voor het rijk (bij het Prinses Margriet kanaal) en voor gemeenten.

2.4. Openbaar vervoer

Doel(en):

  • De bereikbaarheid met het openbaar vervoer op peil houden en verbeteren.

Onze werkzaamheden bestaan vooral uit aanbesteden, beheer en monitoring van OV-concessies, ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer, in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur, bijvoorbeeld ook het stationsgebied Leeuwarden, en ondersteuning van gemeenten bij visies omtrent gemeentelijk vervoer.

2.5. Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding

Doel(en):

  • Het beïnvloeden van de mobiliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid door verkeerseducatie en handhaving.

Dit doen we door carpoolen en het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren door afspraken te maken met bedrijven, informatievoorziening en publiekscampagnes. Wij zijn verantwoordelijk voor het bereiken van de beleidsdoelen die zijn vastgelegd in de Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025. We operationaliseren dit via het Meerjaren Uitvoeringsplan 2011-2015 en de op dit plan gebaseerde jaarlijkse ROF-Werkplannen. Uitvoering van de door ons geregisseerde activiteiten vindt plaats in samenwerking onder het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025, ondertekend door de provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, de Friese gemeenten, het OM, de politie en alle verkeersveiligheidsorganisaties.